การกระจายตัวชุมชน และประชากร

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรชองในอำเภอเขาคิชฌกูฏ แยกตามการสำรวจการกระจายตัวในแต่ละพื้นที่จำนวน 28 หมู่บ้าน