ข้อมูลบุคคล

ชนเผ่าพื้นเมืองชอง

แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลบุคคลของชนเผ่าพื้นเมืองชอง

ใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลประวัติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถทำการแก้ไขแบบฟอร์มนี้ได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลบุคคลที่ส่งแบบฟอร์มแล้ว

ให้ทำการติดต่อ ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเป็นรายบุคคล